Strategia makro

Strategia makro

Trend is your friend…

… to jedna z podstawowych zasad
inwestowania. W naszym przypadku, to MEGA TREND.

Zdaniem ekspertów DelloiteKPMGBlackRockSaxo Bank:

  • Gospodarka obiegu zamkniętego
  • Dywersyfikowanie źródeł surowców
  • Technologie niskoemisyjne
  • Inwestowanie odpowiedzialne społecznie

 to mega trendy, które będą kształtować oblicze światowej gospodarki w kolejnych dekadach.

Rosnący rynek odpadów

Rocznie na świecie powstaje ponad 2 miliardy ton odpadów. Szacuje się, że w 2050 roku roczna podaż wyniesie blisko 3,5 miliarda ton.

Oprócz rosnącego na bieżąco wolumenu odpadów, cały czas społeczeństwa borykają się z nagromadzonymi już składowiskami odpadów (często składowanymi nielegalnie). Skutki są szczególnie szkodliwe w przypadku składowisk odpadów niebezpiecznych i tzw. bomb ekologicznych.

Szczególnie problematyczne są także tworzywa sztuczne (polimery syntetyczne, tzw. plastik), które pozostają w ekosystemie na setki, a nawet tysiąc lat.

Z punktu widzenia NataLab, rynek odpadów, nawet zakładając pojawienie się konkurencyjnych technologii i obecność szarej strefy, jest niemal nieograniczony.

Malejące zasoby surowców


Z naszych gospodarek wyciekają cenne materiały, które mogłyby, przy właściwie zastosowanej teologii odzysku, zostać ponownie wykorzystane. Pandemia koronawirusa dobitnie pokazała, jak ważna jest dywersyfikacja źródeł pozyskiwania zasobów (w skutek pandemii zaburzone zostały łańcuchy dostaw metali ziem rzadkich, co boleśnie odczuły m.in. spółki wykorzystujące je do produkcji samochodów elektrycznych).

Zaostrzające się regulacje środowiskowe

W UE obowiązują jedne z surowszych na świecie norm w zakresie ochrony środowiska, które będą się jeszcze zaostrzać. Przekształcenie gospodarki unijnej w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną jest jednym z priorytetowych celów polityki UE – co przekłada się także na liczne programy rządowe, wspierające zielone inwestycje

Nowe spojrzenie na inwestycje
 

Inwestowanie odpowiedzialne społecznie (Social Resposible Investing, SRI) oraz zrównoważone inwestowanie w duchu ESG (Environmental, Social, Goverance) to nowy, silny trend na rynku kapitałowym.

Rosnąca świadomość społeczeństwa, zmieniające się zachowania konsumentów i zwiększona w ostatnich latach dbałość o środowisko (powstanie tzw. Generation Green) powodują rosnące zainteresowanie inwestycjami w zielone technologie

Polityka proekologiczna
 

Europejski Zielony Ład (European Green Deal) to kluczowy element polityki UE. Do 2050 r. UE zobowiązała się osiągnąć neutralność dla klimatu.  Osiągnięcie tego celu będzie wymagało szeregu działań, takich, jak: 

Do tego należy dodać zaostrzające się regulacje dotyczące ochrony środowiska, wzrost wymaganych wskaźników recyklingu, i wprowadzany przez coraz większa liczbę krajów zakaz importu odpadów.