Imię i nazwisko
Nazwa firmy / organizacji
Telefon kontaktowy:
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz do nas

NataLab Sp. z o.o.  

Oddział Staropolski Okręg Przemysłowy

Ul. Mickiewicza 1A
27-200 Starachowice

Kontakt

Rozwijając projekty, korzystamy z różnych źródeł finansowania - zarówno dłużnego, jak i kapitałowego. W niektórych przypadkach, korzystamy także z możliwości, jakie oferują programy Funduszy Europejskich. Jeden z naszych projektów, dotyczący odzysku metali z odpadów elektronicznych, otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 

Projekt jest realizowany pod nazwą: "Laboratorium odzysku niskotemperaturowego wspomaganego katalitycznie". 
Planowane efekty projektu, to m.in. utworzenie zintegrowanej instalacji do odzysku metali z odpadów elektronicznych, metodą zgazowania w środowisku pary wodnej, z katalitycznym oczyszczaniem gazów poprocesowych, działającej w sposób umożliwiający komercyjną implementację.
 
Tak działająca instalacja będzie nowością w skali globalnej. 
 
Rezultat projektu będzie mógł być wykorzystany w działalności gospodarczej bez żadnych dodatkowych urządzeń, jako samodzielna instalacja do odzysku metali. Po uzupełnieniu instalacji o wymiennik ciepła o odpowiedniej sprawności (dobór wymiennika, lub turbo ekspandera to odrębny projekt B+R, nie objęty dofinansowaniem UE) możliwe będzie dostarczanie energii cieplnej niesionej gazem poprocesowym do wymiennika ciepła, a dalej do generatora energii elektrycznej lub agregatu chłodu.
 
W odzysku metali z odpadów wielowarstwowych szczególnie dobrze uwidocznione są korzyści z odwrócenia procesu: 
 • pozbycie się w pierwszej kolejności części organicznej (głównie plastiku), pozwala na minimalizację nakładu pracy, czasu i energii włożonych w odzysk: nie ma potrzeby mechanicznej (często manualnej!) separacji komponentów zużytego sprzętu elektronicznego,

 • niska temperatura procesu (poniżej 600°C) pozwala na zachowanie metali w stanie nadającym się do ponownego wykorzystania.

Z jednej strony, zużyty sprzęt elektroniczny może stanowić bogate źródło surowców: złota, srebra, palladu, platyny, kobaltu, miedzi. Z drugiej strony, nieprzetworzony, i pozostawiony na wysypiskach śmieci, stanowi wielkie niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia i dla środowiska. Według szacunków Environmental Protection Agency, (EPA, Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych), 70% toksycznych metali (takich jak: ołów, rtęć) znajdujących się na wysypiskach śmieci, pochodzi z komponentów zużytego sprzętu elektronicznego. 
 
Biorąc pod uwagę tak dużą wagę problemu, i tak duży potencjał korzyści, NataLab po zakończeniu trwających testów i optymalizacji procesu, przystąpi do komercjalizowania technologii: w pierwszej kolejności w Polsce, a następnie poza granicami kraju. 
 
Obecnie jesteśmy na etapie prac optymalizujących działanie instalacji i prac optymalizujących proces odzysku metali z ZSEE.
 
Wartość projektu: 4 905 977,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 932 818,00 zł

 

FUNDUSZE UE 

NataLab posiada wsparcie inwestorów instytucjonalnych, specjalizujących się w inwestycjach w projekty technologiczne o globalnym potencjale wzrostu: 

DOŁĄCZ DO INWESTORÓW

Zdaniem ekspertów Delloite, KPMG, BlackRock, Saxo Bank:

 • Gospodarka obiegu zamkniętego

 • Dywersyfikowanie źródeł surowców

 • Technologie niskoemisyjne

 • Inwestowanie odpowiedzialne społecznie

 

 to mega trendy, które będą kształtować oblicze światowej gospodarki w kolejnych dekadach.

 

Rosnący rynek odpadów

Rocznie na świecie powstaje ponad 2 miliardy ton odpadów. Szacuje się, że w 2050 roku roczna podaż wyniesie blisko 3,5 miliarda ton.

Oprócz rosnącego na bieżąco wolumenu odpadów, cały czas społeczeństwa borykają się z nagromadzonymi już składowiskami odpadów (często składowanymi nielegalnie). Skutki są szczególnie szkodliwe w przypadku składowisk odpadów niebezpiecznych i tzw. bomb ekologicznych.

Szczególnie problematyczne są także tworzywa sztuczne (polimery syntetyczne, tzw. plastik), które pozostają w ekosystemie na setki, a nawet tysiąc lat.

Z punktu widzenia NataLab, rynek odpadów, nawet zakładając pojawienie się konkurencyjnych technologii i obecność szarej strefy, jest niemal nieograniczony.

Malejące zasoby surowców


Z naszych gospodarek wyciekają cenne materiały, które mogłyby, przy właściwie zastosowanej teologii odzysku, zostać ponownie wykorzystane. Pandemia koronawirusa dobitnie pokazała, jak ważna jest dywersyfikacja źródeł pozyskiwania zasobów (w skutek pandemii zaburzone zostały łańcuchy dostaw metali ziem rzadkich, co boleśnie odczuły m.in. spółki wykorzystujące je do produkcji samochodów elektrycznych).

Zaostrzające się regulacje środowiskowe

W UE obowiązują jedne z surowszych na świecie norm w zakresie ochrony środowiska, które będą się jeszcze zaostrzać. Przekształcenie gospodarki unijnej w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną jest jednym z priorytetowych celów polityki UE - co przekłada się także na liczne programy rządowe, wspierające zielone inwestycje

Nowe spojrzenie na inwestycje
 

Inwestowanie odpowiedzialne społecznie (Social Resposible Investing, SRI) oraz zrównoważone inwestowanie w duchu ESG (Environmental, Social, Goverance) to nowy, silny trend na rynku kapitałowym.

Rosnąca świadomość społeczeństwa, zmieniające się zachowania konsumentów i zwiększona w ostatnich latach dbałość o środowisko (powstanie tzw. Generation Green) powodują rosnące zainteresowanie inwestycjami w zielone technologie

Polityka proekologiczna
 

Europejski Zielony Ład (European Green Deal) to kluczowy element polityki UE. Do 2050 r. UE zobowiązała się osiągnąć neutralność dla klimatu.  Osiągnięcie tego celu będzie wymagało szeregu działań, takich, jak: 

 

Do tego należy dodać zaostrzające się regulacje dotyczące ochrony środowiska, wzrost wymaganych wskaźników recyklingu, i wprowadzany przez coraz większa liczbę krajów zakaz importu odpadów. 

Sarmatia Ventures. Fundusz venture capital specjalizujący się w obszarze inwestycji w Energy, Environment, Cleantech.

Tecra. Fundusz inwestycyjny, działający na międzynarodowych rynkach, który, wykorzystując technologię blockchain, umożliwia inwestowanie w rozwój i komercjalizację zaawansowanych technologii.

NataLab z sukcesem przeprowadziła w 2019 roku pierwszą rundę finansowania venture capital i konsekwentnie realizuje założone cele.

Obecnie przygotowuje się do drugiej rundy, w której przewiduje także udział inwestorów indywidualnych, na zasadzie crowdfundingu udziałowego. Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w naszym przedsięwzięciu, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz na dole strony. 

DLA INWESTORÓW

"Trend is your friend" to jedna z podstawowych zasad inwestowania. W naszym przypadku, to MEGA TREND.

Kluczowe technologie, w oparciu o które NataLab buduje swoje rozwiązania:

 

• Technologie katalitycznego oczyszczania gazu poprocesowego

Dzięki tym technologiom możliwe jest oczyszczenie (poprzez utlenianie bezpłomieniowe) gazu z lotnych związków organicznych ze skutecznością niemożliwą do osiągnięcia w przez inne technologie, w niskiej temperaturze (400-700 °C), przy niższych kosztach niż w innych technologiach, bez syntezy tlenków azotu, a co więcej, z eliminacją zawartych w gazie tlenków azotu oraz związków chloru i siarki.
 

• Technologie sorpcyjne zatężania trujących gazów organicznych oraz przetwarzania / unieszkodliwiania tych gazów

Dzięki tym technologiom możliwa jest adsorpcja lotnych związków organicznych z bardzo niskiego (ale mimo to, szkodliwego dla zdrowia i środowiska) stężenia, co do zasady poniżej progu efektywnej adsorpcji w innych technologiach, do stężenia umożliwiającego utlenianie w technologiach katalitycznego oczyszczania gazu poprocesowego.
Ponadto, w przypadku niektórych substancji zdolność adsorpcyjna (tj. masa adsorbatu, która może być zaadsorbowana przez jednostkę masy sorbentu) istotnie przewyższa inne technologie.
 

• Technologie ciśnieniowe bezolejowe

Dzięki tym technologiom możliwe jest sprężanie gazu w sprężarkach, w których zjawisko tarcia zostało niemal całkowicie wyeliminowane. Dzięki temu, możliwe jest wyeliminowanie konieczności smarowania i chłodzenia (olejowego i każdego innego) elementów roboczych sprężarki. Odwrócenie procesu (zamiast sprężarki ekspander) pozwala odzyskiwać energię. Z uwagi na wczesną fazę rozwoju tej technologii w portfelu NataLab, więcej informacji pojawi się wkrótce. 
 
Połączenie innowacyjnych technologii NataLab z technologiami, które są już znane i powszechnie stosowane, pozwala na budowę instalacji działających w oparciu o złożenie różnych procesów, w tym produkcji energii elektrycznej i chłodu, odzysku metali, magazynowania energii. 
 
Technologie te mogą być doskonale skalowalne w oparciu o zestandaryzowane moduły, które można włączać do procesu odpowiednio do potrzeb.

Celem strategicznym NataLab jest globalna komercjalizacja komplementarnych względem siebie technologii, możliwych do wdrożenia w różnych zastosowaniach biznesowych.

STRATEGIA

 • energetyce

 • górnictwie

 • przetwarzaniu odpadów

W naszym zespole są jedni z najwybitniejszych wynalazców w zakresie katalizy a także w konstrukcji i projektowaniu maszyn – uznani praktycy z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, z sukcesem wdrażający swoje rozwiązania w przemyśle. 

Spółka NataLab jest wspierana operacyjnie i strategicznie przez fundusz preseed venture capital Sarmatia Ventures.

Prowadzimy projekty zgodnie z najlepszymi standardami venture capital. W projektach obowiązuje metodyka PRINCE2, rachunkowość zarządcza, budżetowanie, prognozowanie i standaryzacja raportów zarządczych. 

Jeżeli chcesz zapoznać się szerzej z naszą działalnością, obecnie prowadzonymi i planowanymi projektami, skontaktuj się przez formularz na dole strony.

NataLab Sp. z o.o. to startup utworzony w 2017 roku, w celu prowadzenia badań, rozwijania, a następnie komercyjnego wdrażania innowacyjnych technologii wykorzystywanych w:

O NAS

Reaktor rewersyjny FRR (Flow Reversal Reactor) to urządzenie, w którym autotermiczną pracę uzyskuje się poprzez regeneracyjny odzysk ciepła reakcji, uzyskiwany cykliczną zmianą kierunku przepływu przez jego wypełnienie. Mogą to być reaktory katalityczne CFRR (Catalytic Flow Reversal Reactor), lub względnie podobne, lecz niekatalityczne reaktory TFRR (Thermal Flow Reversal Reactor), w których zachodzi homogeniczne spalanie termiczne.

Technologia TFRR oparta jest na cyklicznym procesie samozapalenia gazu i wydzielania ciepła do złoża w reaktorze o cyklicznie zmiennym kierunku przepływu gazów. Wnętrze rektora wypełnione złożem żwiru krzemionkowego lub ceramicznego, stanowi zasadniczy ośrodek wymiany ciepła. Zapoczątkowanie reakcji utleniania w termicznym reaktorze rewersyjnym następuje, gdy elektryczne grzejniki podgrzeją złoże do temperatury samozapłonu gazu. Następnie proces zachodzi autotermicznie, a grzałki są wyłączane. Podczas pierwszej połowy pierwszego cyklu gaz płynie przez reaktor z jednej strony. Utlenianie gazu zachodzi w centralnej części złoża i wówczas temperatura złoża podwyższa temperaturę gazów, doprowadzając do samozapłonu gazu. Gorące produkty utleniania, płynąc w dalszej części, oddają ciepło do złoża aż do czasu odwrócenia kierunku przepływu strumienia gazów przez reaktor. Wówczas od drugiej strony wchodzi do złoża nowa porcja gazu, stopniowo ogrzewając się ciepłem złoża. W części centralnej reaktora ponownie gazy osiągają temperaturę samozapłonu i w procesie utleniania uwalniane jest ciepło reakcji. Wprowadzenie katalizatora do rdzenia reaktora RCO/CFRR sprawia, że ma on te same podstawowe funkcje i operacje jak TFFR, ale umożliwia utlenienie gazu w temperaturach niższych o kilkaset °C (500-700°C, w zależności od odpadu).

Oczyszczanie gazów następuje w reaktorze katalitycznym Catalytic Flow Reversal Reactor CFRR, w obecności katalizatora składającego się głównie z platyny, palladu i rodu, w temperaturze nieprzekraczającej 650°C.

Oczyszczanie polega na całkowitym utlenieniu gazów poprocesowych, w wyniku którego powstają CO2 i H2O. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu unikalnej metody produkcji katalizatora, z niespotykaną w innych katalizatorach niemal 100% skutecznością utleniania.

Skuteczność oczyszczania gazu z lotnych związków organicznych (LZO) została wielokrotnie potwierdzona w warunkach przemysłowych.

Technologia jest:

 • Przyjazna i bezpieczna dla środowiska. Unikalna formuła katalizatora pozwala uzyskać niezwykle wysoki poziom oczyszczenia gazów poprocesowych - niespotykany w innych technologiach. Ponadto, dzięki niskiej temperaturze procesu (poniżej 650°C) nie zachodzi synteza szkodliwych tlenków azotu.

 • Ekonomicznie opłacalna. Niższy koszt budowy instalacji w porównaniu z tradycyjnymi spalarniami, dzięki niskiej temperaturze procesu. Proces jest co do zasady bezobsługowy, co także wpływa na niższy, niż w konkurencyjnych technologiach, koszt przetworzenia odpadów.

 • Efektywna energetycznie. Większość procesu przebiega autotermicznie.

 • Doskonale skalowalna. Technologia pozwala na budowę instalacji o dowolnie dużej przepustowości, przy czym większe wolumeny w jednym zakładzie mogą być obsługiwane przez funkcjonalnie łączone ze sobą, powtarzalne moduły.

Zgazowanie jest procesem, który przekształca organiczne lub oparte na paliwach kopalnych materiały węglowe na tlenek węgla i wodór. Osiąga się to przez reakcję materiału w wysokich temperaturach, bez spalania płomieniowego (w procesie obecne są niewielkie ilości tlenu), z kontrolowaną ilością pary wodnej. Węgiel do reakcji, a także większość wodoru, pochodzi z organicznych składników odpadów .

Produktem zgazowania jest gaz o właściwościach paliwowych, a także popioły i żużle, które ze względu na swoje właściwości można powtórnie wykorzystać (np. w budownictwie drogowym).

Zgazowanie mylnie bywa utożsamiane z pirolizą. Piroliza przebiega w środowisku całkowicie pozbawionym tlenu (bądź przy jego pomijalnie małej obecności). Proces ten jest z natury endotermiczny (wymaga dostarczenia energii). Oprócz gazowych produktów, powstają również produkty stałe i ciekłe (problematyczne z punktu widzenia działania instalacji do pirolizy): koks pirolityczny oraz mieszanina olejów, smół, składników organicznych i wody.

Podstawowe reakcje, jakie zachodzą w procesie zgazowania:

1) utlenianie C + O2 → CO2

2) zgazowanie parą wodną C +H2O → CO + H2

3) reakcja Boudouarda C + CO2 → 2CO

4) reakcja metanizacji C + 2H2 → CH4

5) reakcja konwersji gazu wodnego CO + H2O → CO2 + H2

 

Technologie, które rewolucjonizują ochronę środowiska

UWAGA

STRONA W TRAKCIE AKTUALIZACJI

NOWA ODSŁONA JUŻ WKRÓTCE! 

Nasze rozwiązania technologiczne opierają
się na połączeniu: 

 

 • Procesu zgazowania niskotemperaturowego, oraz

 • katalitycznego oczyszczania gazu poprocesowego w reaktorze rewersyjnym RCO/CFRR (Catalytic Flow Reversal Reactor)

 
O stosowanych przez nas reaktorach katalitycznych RCO/CFRR i wypełniających je katalizatorach, należy myśleć jak o nanotechnologiach wykorzystywanych w dużych urządzeniach.

Takie odwrócenie procesu
pozwala na:

 • Efektywny odzysk surowców.

Technologia umożliwia wykorzystanie surowców, które nie są możliwe do odseparowania (lub jest to bardzo uciążliwe i nieopłacalne) w toku zwykłej segregacji lub separacji mechanicznej. Szczególnie atrakcyjnym przykładem są wielowarstwowe odpady elektroniczne, zawierają znaczące ilości cennych metali. Przykładowo, zawartość złota w kilogramie płyt głównych PC jest 40 razy większa niż zawartość złota w 1 kg rudy (w kopalinie).

 • Redukcję masy i objętości odpadów przeznaczonych
  do przetworzenia
  lub unieszkodliwienia.

W zależności od rodzaju odpadów może być to redukcja nawet o 92% początkowej masy.

Dzięki temu:

 • Proces segregacji pozostałych surowców jest znacznie łatwiejszy, szybszy i efektywniejszy

 • Możliwe jest ewentualne dalsze składowanie pozostałości po procesie - dzięki wyeliminowaniu frakcji kalorycznej. Obecnie składowanie frakcji kalorycznej (powyżej 6 MJ/kg) jest surowo zabronione.

 • Produkt procesu to głównie SiO2, Al2O3 CaCO3.

Ponadto, technologia umożliwia unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych płynnych i półpłynnych.

W pierwszej kolejności,
w wyniku zgazowania niskotemperaturowego,
z mieszaniny odpadów eliminowane
są wszelkie substancje zawierające węgiel (np. plastiki, guma), a dopiero później następuje selekcja surowców
do ponownego wykorzystania.

Przełomowe odwrócenie procesu przetwarzania odpadów

TECHNOLOGIA

Copyright © - NataLab 2020 | Realizacja: desigmo.pl