O Nas

Dbamy o czyste środowisko

Oferujemy instalacje oczyszczania powietrza oparte na nanotechnologii katalitycznej i zaawansowanym oprogramowaniu.

Jesteśmy nową spółką, ale mamy doświadczony zespół inżynierów. W zespole są specjaliści w zakresie katalizy heterogenicznej, projektowania i budowy maszyn, oraz oprogramowania i automatyki przemysłowej – uznani praktycy z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, z sukcesem wdrażający swoje rozwiązania w przemyśle.

Jesteśmy wspierani operacyjnie i strategicznie przez fundusz pre seed venture capital Sarmatia Ventures. Prowadzimy projekty zgodnie z najlepszymi standardami venture capital. W projektach odpowiednio do potrzeb obowiązuje metodyka PRINCE2 lub APM/Agile, a zawsze rachunkowość zarządcza, budżetowanie, prognozowanie i standaryzacja raportów zarządczych. 

Praca inżynierów i managerów pozwoliła zdobyć uznanie niezależnych podmiotów oceniających, m.in. NataLab została:

Dzięki zastosowaniu zasad lean startup w rezultacie prowadzonych prac badawczych uzyskaliśmy zdolność komercyjnego wdrażania technologii oczyszczania gazów odlotowych z lotnych związków organicznych (LZO). Więcej na ten temat przeczytaj tu. Przygotowujemy się do kolejnej rundy finansowania, jeśli jesteś zainteresowany korzystnym ulokowaniem kapitału w spółkę z dużym potencjałem rynkowym i niskim ryzykiem operacyjnym, przejdź tu.

Zachęcamy do współpracy inżynierów pragnących zaangażować się w nasze działania (technologia & biznes), w zamian za objęcie programem ESOP*. W szczególności mile widziani są specjaliści od programowania automatyki przemysłowej (procesory VersaMax, aplikacja SCADA Aveva InTouch Wonderware) oraz specjaliści od modelowania procesów technologicznych w Ansys Fluent. Mamy sprawdzone w praktyce zasady pracy zdalnej, współpracy z młodymi mamami i z seniorami. Jesteśmy otwarci na inicjatywy naszych współpracowników (udział w zyskach), których celem jest poprawa technologii lub rozwój biznesu. Możesz spotkać się z nami w naszym biurze w Cambridge Innovation Center (budynek Varso, w centrum Warszawy), w miejscu stworzonym dla innowatorów, wizjonerów i inwestorów.

*ESOP – Employee Stock Option Plan to instrument motywacyjny, który umożliwia włączenie pracowników do grona współwłaścicieli spółki, poprzez przeniesienie na nich nieodpłatnie, po osiągnięciu przez pracowników uzgodnionych wcześniej celów, udziałów lub akcji w spółce; jest to alternatywny do premii pieniężnej sposób wygrodzenia pracowników za istotny wkład w rozwój biznesu, umożliwiający pracownikom trwały udział w korzyściach z wzrostu wartości biznesu.

Oferta oczyszczania LZO

Odpowiedź na zaostrzające się od normy emisji LZO

Dostarczamy technologię oczyszczania gazów odlotowych zgodną z Konkluzjami BAT

Jesteśmy gotowi do komercjalizacji technologii katalitycznego oczyszczania lotnych związków organicznych z gazów odlotowych, w szczególności w branży druku fleksograficznego.

Jaki problem rozwiązujemy

Lotne związki organiczne, LZO (VOCs, Volatile Organic Compounds) występują jako uboczne produkty w wielu procesach przemysłowych i stanowią źródło zanieczyszczeń środowiska, wywierając m.in. skutki mutagenne i kancerogenne. Wiele procesów produkcyjnych obostrzonych jest standardami emisyjnymi stężenia LZO w gazach odlotowych.

Podstawową jednostką w jakiej wyrażane są poziomy emisji jest stężenie zanieczyszczeń – przeliczone na masę węgla organicznego [mgCorg/Nm3], w zdefiniowanych warunkach (wilgotność i zawartość tlenu w gazach) oraz dla ustalonego czasu uśredniania.

Na stronie KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) możesz pobrać raport zawierający informacje czym są LZO i jakim są problemem.

Od 2024 roku ulegnie zmniejszeniu dopuszczalny poziom emisji LZO z 50 do 20 mgCorg/Nm3. Technologia NataLab pozwala spełnić nowe, surowsze normy, i dodatkowo pozwala na odzysk ciepła i skierowanie go ponownie do procesu produkcyjnego.

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (tzw. IED), oraz z ustawą Prawo ochrony środowiska, ustalanie warunków pozwolenia zintegrowanego (czyli decyzji administracyjnej, na podstawie której działają przedsiębiorstwa potencjalnie trujące środowisko) opiera się o tzw. Konkluzje BAT (Best Available Techniques, tj. najlepszych dostępnych technik). Konkluzje BAT to dokument przyjmowany w drodze decyzji przez Komisję Europejską. Zawarte w nim są m.in. wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik, opis tych technik, informacje służącej ocenie ich przydatności, oraz wielkości emisji dopuszczalnych po ich zastosowaniu.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostały decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej dla kilkunastu rodzajów działalności, w tym w dniu 09.12.2020 decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/2009 z 22.06.2020 ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/EI_J, w sprawie emisji przemysłowych w odniesieniu do obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, w tym konserwacji drewna i produktów z drewna produktami chemicznymi.

Producenci objęci ww. decyzją wykonawczą mają ograniczony czas (liczony m.in. od dnia publikacji) na wdrożenie w procesie produkcyjnym technik, które są zgodne z Konkluzjami BAT, i spełniają nowe, znacznie bardziej rygorystyczne normy emisji, tj. zmniejszenie dopuszczalnego poziomu z 50 do 20 mgCorg/Nm3.

Jakie oferujemy rozwiązanie

Rozwiązanie problemu oparte jest na połączeniu:

1. technologii katalitycznych w reaktorach rewersyjnych CFRR,

2. zaawansowanego sterowania procesem z wykorzystaniem SCADA.

Katalizator to substancja, która pozwala obniżyć energię potrzebną do zaistnienia reakcji chemicznej, w tym przypadku pozwala obniżyć temperaturę, w której unieszkodliwiane są LZO.

Oczyszczanie gazów następuje w reaktorze katalitycznym CFRR, w obecności katalizatora składającego się głównie z platyny, w temperaturze nieprzekraczającej 400°C, i polega na utlenieniu LZO do CO2 i H2O.

Oczekiwana praca reaktorów katalitycznych możliwa jest dzięki zaawansowanemu, nadążnemu systemowi automatyki i sterowania opartemu o technologię SCADA (tzw. Przemysł 4.0).

Produkcja katalizatora i algorytmy SCADA to najważniejsze składniki rozwiązania, a know-how w tym zakresie jest unikalny.  NataLab ma know-how obydwóch tych składników.

Konkluzja BAT wskazuje technologię oferowaną przez NataLab jako jedną z najlepszych dostępnych technologii.

Czym jest RCO/CFRR

Technologia RCO/CFRR (Regenerative Catalytic Oxidation/Catalytic Flow Reversal Reactor) oparta jest na cyklicznym procesie:

1. utleniania gazu w obecności katalizatora platynowego (obecność katalizatora odróżnia technologię NataLab od opisanej dalej technologii RTO), i

2. wydzielania ciepła do złoża ceramicznego

– w symetrycznej parze reaktorów pracujących naprzemiennie w cyklicznie zmiennym kierunku przepływu gazów.

Raz zainicjowany proces przebiega dalej autotermicznie (tzn. „sam z siebie” bez dostarczania energii z zewnątrz). Oczyszczony z LZO gaz opuszcza reaktor CFRR z temperaturą ok. 350°C, co pozwala na odzysk ciepła odpadowego.

Opis procesu zachodzącego w reaktorze RCO:

Złoże ceramiczne stanowi ośrodek wymiany ciepła: najpierw ogrzewając gaz do temperatury inicjacji procesu utleniania LZO w obecności katalizatora, a później akumulując ciepło powstające na skutek reakcji utleniania LZO.

W pierwszym cyklu zawierający LZO gaz płynie przez gorące złoże ceramiczne jednego z dwóch reaktorów. Następuje ogrzanie gazu do temperatury wystarczającej, aby po przejściu gazu do warstwy katalizatora nastąpiła tam katalityczna egzoenergetyczna (tzn. z wydzieleniem ciepła) reakcja utleniania LZO zawartych w ogrzanym gazie. Gorące produkty utleniania opuszczają pierwszy reaktor, płyną do drugiego i oddają ciepło do złoża ceramicznego w drugim reaktorze, aż do czasu odwrócenia kierunku przepływu strumienia gazów przez parę reaktorów.

W drugim cyklu następuje zmiana kierunku przepływu gazu zawierającego LZO, który teraz płynie do drugiego z pary reaktorów. Analogicznie jak w pierwszym cyklu, na złożu ceramicznym następuje ogrzanie gazu do temperatury wystarczającej, aby po przejściu gazu do warstwy katalizatora nastąpiła tam katalityczna egzoenergetyczna reakcja utleniania LZO zawartych w ogrzanym gazie. Gorące produkty utleniania opuszczają reaktor, płynął do pierwszego i oddają ciepło do złoża ceramicznego w pierwszym reaktorze.

Wprowadzenie katalizatora do reaktora CFRR sprawia, że utlenienie LZO zachodzi w temperaturach niższych o kilkaset °C (o nawet 500-700°C, w zależności od związku) od temperatury utleniania (wtedy spalania płomieniowego) bez katalizatora.

Jakie korzyści daje nasze rozwiązanie

NataLab zapewnia bezobsługowe, bezawaryjne rozwiązanie problemu zaostrzenia norm emisji LZO, z możliwością odzysku ciepła odpadowego

Stosowane przez NataLab reaktory katalityczne RCO/CFRR i wypełniające je katalizatory to nanotechnologie wykorzystywane w dużych urządzeniach przemysłowych.

Zastosowanie katalizatora skutkuje wieloma korzyściami:

 • autotermiczny (tzn. bez dostarczania energii zewnętrznej) przebieg procesu,
 • możliwość odzysku ciepła odpadowego na potrzeby produkcji, ogrzewania hal, itp.,
 • obniżenie temperatury procesu, a dzięki temu:

– istotne obniżenie kosztów CAPEX rozwiązania: nie ma potrzeby stosowania stali żaroodpornej, ceramiki izolującej komory spalania itd.,

– istotne wydłużenie trwałości rozwiązania, a dzięki temu obniżenie kosztów OPEX: brak remontów, przestojów, wymiany elementów zużywających się itd.,

– brak emisji wywołujących rakotwórczy smog NOX (tlenków azotu), co jest ogromną przewagą.

SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) to system informatyczny nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego. Jego główne funkcje obejmują zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych. NataLab stosuje autorski system SCADA, który spełnia znamiona tzw. Przemysłu 4.0.

Zastosowanie tego systemu SCADA skutkuje wieloma korzyściami:

 • bezobsługowy, całkowicie automatyczny przebieg procesu w trybie 24/7/360,
 • skuteczność pracy auto termicznej w pełnym (bardzo szerokim) zakresie nominalnym,
 • gotowość do pracy po ok. 30 minutach od włączenia,
 • możliwość elastycznego, szybkiego dostosowanie do zmian w procesie produkcji (nowe maszyny, nowe produkty).

Rozwiązanie jest modułowe, więc w przypadku wzrostu mocy produkcyjnych klienta, tj. wzrostu ilości LZO,  dodaje się kolejną parę reaktorów RCO/CFRR, i modyfikację sterowania SCADA. Moduły mogą być projektowane do różnych wydajności, w celu oferowania klientom z dowolnie dużym problemem emisji LZO.

Relatywnie niewielki rozmiar i masa rozwiązania, znikomy poziom wibracji, i niskie ryzyko pożaru lub wybuchu, pozwalają na montaż w miejscach dogodnych lub dostępnych w istniejących warunkach klienta, w tym w hali ponad przestrzenią produkcyjną, na zewnątrz hali produkcyjnej itp.

Oferta uzupełniająca dla oczyszczania LZO

Dostawy katalizatorów

NataLab w własnym laboratorium wytwarza najwyższej jakości katalizator platynowy na nośniku sferycznym Al2O3 z powierzchnią nośnika ok. 300 m2/g. Na życzenie klienta możemy wytworzyć także katalizator palladowy, lub katalizator na podłożu ceramicznym (pierścienie Raschiga, i inne).

Modernizacja instalacji RCO

Możemy dokonać audytu instalacji RCO/CFRR wykonanych w oparciu o technologie dawniejsze. O ile będzie to uzasadnione ekonomicznie, zaproponujemy modernizację elementów składowych instalacji, wymianę katalizatora, lub nowe oprogramowanie z wykorzystaniem SCADA. Możemy przejąć opiekę serwisową nad zmodernizowaną instalacją.

Odzysk metali z odpadów elektronicznych

Rozwijamy wiele technologii

których celem jest poprawa stanu środowiska i gospodarka obiegu zamkniętego

Jedna z nich umożliwia wykorzystanie surowców, które nie są możliwe do odseparowania (lub jest to bardzo uciążliwe i nieopłacalne) w toku zwykłej segregacji lub separacji mechanicznej. Szczególnie atrakcyjnym przykładem są wielowarstwowe odpady elektroniczne, zawierają znaczące ilości cennych metali. Przykładowo, zawartość złota w kilogramie komputerowych płyt głównych jest 40 razy większa niż zawartość złota w 1 kg rudy złota (w kopalinie).

Przełomowe odwrócenie procesu przetwarzania odpadów

W pierwszej kolejności, w wyniku zgazowania niskotemperaturowego, z mieszaniny odpadów eliminowane są wszelkie substancje zawierające węgiel (np. plastiki, guma), a dopiero później następuje selekcja surowców do ponownego wykorzystania. W obecnie stosowanych technologiach odzysku hydrometalurgicznego lub pirometalurgicznego proces obejmuje całość substancji zawartych w odpadach elektronicznych, co oznacza także procedowanie substancji organicznych, co może skutkować powstawaniem produktów ubocznych procesu szkodliwych dla środowiska, w tym rakotwórczych lub mutagennych.

Proponowane przez NataLab odwrócenie procesu pozwala na:

 • Eliminację w pierwszej kolejności najbardziej problematycznych i szkodliwych substancji (organicznych)
 • Redukcję masy i objętości odpadów przeznaczonych do przetwórstwa metalurgicznego
 • Dalszy odzysk metali z pozostałego materiału sprawdzonymi metodami metalurgicznymi

Stosowana technologia

Odzysk dokonywany jest dzięki połączeniu technologii:

 • zgazowania niskotemperaturowego,
 • katalitycznego oczyszczania gazu poprocesowego w reaktorze rewersyjnym RCO/CFRR (Catalytic Flow Reversal Reactor),
 • oprogramowania procesu z wykorzystaniem SCADA.

Zasadę działania stosowanych przez nas reaktorów katalitycznych RCO/CFRR, oraz przewagi naszego oprogramowania opisaliśmy powyżej.

Zgazowanie jest procesem, który przekształca organiczne lub oparte na paliwach kopalnych materiały węglowe na tlenek węgla i wodór. Osiąga się to przez reakcję materiału w wysokich temperaturach, bez spalania płomieniowego (w procesie obecne są niewielkie ilości tlenu), z kontrolowaną ilością pary wodnej. Węgiel do reakcji, a także większość wodoru, pochodzi z organicznych składników odpadów .

Produktami zgazowania odpadów komunalnych są: gaz poprocesowy o właściwościach paliwowych, a także popioły i żużle, które ze względu na swoje właściwości (co do zasady brak składników organicznych i szkodliwych zanieczyszczeń) można powtórnie wykorzystać (np. w budownictwie drogowym).

W przypadku odzysku metali z odpadów elektronicznych gaz poprocesowy kierowany jest do reaktorów RCO w celu oczyszczenia, natomiast drugi produkt, tj. mieszanina metali, włókna szklanego (z płytek drukowanych) oraz popiołu i żużli jest surowcem do dalszej obróbki metalurgicznej w celu wyodrębnienia metali, w tym złota.

Zgazowanie mylnie bywa utożsamiane z pirolizą. Piroliza przebiega w środowisku całkowicie pozbawionym tlenu (bądź przy jego pomijalnie małej obecności). Proces ten jest z natury endotermiczny (wymaga dostarczenia energii). Oprócz gazowych produktów, powstają również produkty stałe i ciekłe (problematyczne z punktu widzenia działania instalacji do pirolizy): koks pirolityczny oraz mieszanina olejów, smół, składników organicznych i wody.

Strategia IP

Nie tylko badania

Celem NataLab jest wdrażanie komplementarnych względem siebie technologii w różnych zastosowaniach biznesowych.

Kluczowe technologie, w oparciu o które NataLab buduje swoje rozwiązania:

• Technologie katalitycznego oczyszczania gazu poprocesowego

Dzięki tym technologiom możliwe jest oczyszczenie (poprzez utlenianie bezpłomieniowe) gazu z lotnych związków organicznych ze skutecznością niemożliwą do osiągnięcia w przez inne technologie, w niskiej temperaturze (300-600 °C), przy niższych kosztach niż w innych technologiach, bez syntezy tlenków azotu, a nawet z redukcją tlenków azotu zawartych pierwotnie w oczyszczanym gazie. 

• Technologie sorpcyjne zatężania trujących gazów organicznych oraz przetwarzania / unieszkodliwiania tych gazów

Dzięki tym technologiom możliwa jest adsorpcja lotnych związków organicznych z bardzo niskiego (ale mimo to, szkodliwego dla zdrowia i środowiska) stężenia, co do zasady poniżej progu efektywnej adsorpcji w innych technologiach, do stężenia umożliwiającego utlenianie w technologiach katalitycznego oczyszczania gazu poprocesowego.Ponadto, w przypadku niektórych substancji zdolność adsorpcyjna (tj. masa adsorbatu, która może być zaadsorbowana przez jednostkę masy sorbentu) istotnie przewyższa inne technologie. 

• Technologie zaawansowanego oprogramowania przebiegu procesów

• Technologie ciśnieniowe bezolejowe

Dzięki tym technologiom możliwe jest sprężanie gazu w sprężarkach, w których zjawisko tarcia zostało niemal całkowicie wyeliminowane. Dzięki temu, możliwe jest wyeliminowanie konieczności smarowania i chłodzenia (olejowego i każdego innego) elementów roboczych sprężarki. Odwrócenie procesu (zamiast sprężarki ekspander) pozwala odzyskiwać energię. Z uwagi na wczesną fazę rozwoju tej technologii w portfelu NataLab, więcej informacji pojawi się wkrótce.  

Połączenie innowacyjnych technologii NataLab z technologiami, które są już znane i powszechnie stosowane, pozwala na budowę instalacji działających w oparciu o złożenie różnych procesów, w tym produkcji energii elektrycznej i chłodu, odzysku metali, magazynowania energii. 

Technologie te mogą być doskonale skalowalne w oparciu o zestandaryzowane moduły, które można włączać do procesu odpowiednio do potrzeb.

Strategia makro

Trend is your friend…

… to jedna z podstawowych zasad
inwestowania. W naszym przypadku, to MEGA TREND.

Zdaniem ekspertów DelloiteKPMGBlackRockSaxo Bank:

 • Gospodarka obiegu zamkniętego
 • Dywersyfikowanie źródeł surowców
 • Technologie niskoemisyjne
 • Inwestowanie odpowiedzialne społecznie

 to mega trendy, które będą kształtować oblicze światowej gospodarki w kolejnych dekadach.

Rosnący rynek odpadów

Rocznie na świecie powstaje ponad 2 miliardy ton odpadów. Szacuje się, że w 2050 roku roczna podaż wyniesie blisko 3,5 miliarda ton.

Oprócz rosnącego na bieżąco wolumenu odpadów, cały czas społeczeństwa borykają się z nagromadzonymi już składowiskami odpadów (często składowanymi nielegalnie). Skutki są szczególnie szkodliwe w przypadku składowisk odpadów niebezpiecznych i tzw. bomb ekologicznych.

Szczególnie problematyczne są także tworzywa sztuczne (polimery syntetyczne, tzw. plastik), które pozostają w ekosystemie na setki, a nawet tysiąc lat.

Z punktu widzenia NataLab, rynek odpadów, nawet zakładając pojawienie się konkurencyjnych technologii i obecność szarej strefy, jest niemal nieograniczony.

Malejące zasoby surowców


Z naszych gospodarek wyciekają cenne materiały, które mogłyby, przy właściwie zastosowanej teologii odzysku, zostać ponownie wykorzystane. Pandemia koronawirusa dobitnie pokazała, jak ważna jest dywersyfikacja źródeł pozyskiwania zasobów (w skutek pandemii zaburzone zostały łańcuchy dostaw metali ziem rzadkich, co boleśnie odczuły m.in. spółki wykorzystujące je do produkcji samochodów elektrycznych).

Zaostrzające się regulacje środowiskowe

W UE obowiązują jedne z surowszych na świecie norm w zakresie ochrony środowiska, które będą się jeszcze zaostrzać. Przekształcenie gospodarki unijnej w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną jest jednym z priorytetowych celów polityki UE – co przekłada się także na liczne programy rządowe, wspierające zielone inwestycje

Nowe spojrzenie na inwestycje
 

Inwestowanie odpowiedzialne społecznie (Social Resposible Investing, SRI) oraz zrównoważone inwestowanie w duchu ESG (Environmental, Social, Goverance) to nowy, silny trend na rynku kapitałowym.

Rosnąca świadomość społeczeństwa, zmieniające się zachowania konsumentów i zwiększona w ostatnich latach dbałość o środowisko (powstanie tzw. Generation Green) powodują rosnące zainteresowanie inwestycjami w zielone technologie

Polityka proekologiczna
 

Europejski Zielony Ład (European Green Deal) to kluczowy element polityki UE. Do 2050 r. UE zobowiązała się osiągnąć neutralność dla klimatu.  Osiągnięcie tego celu będzie wymagało szeregu działań, takich, jak: 

Do tego należy dodać zaostrzające się regulacje dotyczące ochrony środowiska, wzrost wymaganych wskaźników recyklingu, i wprowadzany przez coraz większa liczbę krajów zakaz importu odpadów. 

Dla inwestorów

Dołącz do inwestorów

Czas na kolejną rundę

Efektywnie zrealizowaliśmy założone cele pierwszej rundy (a nawet więcej).

Jesteśmy wiarygodnym partnerem

NataLab jest gotowa do współpracy z inwestorami (rachunkowość zarządcza, sprawozdawczość, zarządzanie PRINCE2 lub APM/Agile odpowiednio do potrzeb, itd.) i ma przemyślaną strategię rozwoju.
NataLab ma doskonały produkt gotowy do komercjalizacji, oraz pierwszego poważnego klienta do wdrożenia referencyjnego.
Kwota inwestycji zaspokoi potrzeby NataLab na kapitał własny, co minimalizuje ryzyko rozwodnienia udziału inwestora.
Technologia NataLab (jako jedna z Best Available Techniques) już po pierwszym wdrożeniu może wprowadzić NataLab do rynkowej czołówki, z perspektywą szybkiego zwiększenia sprzedaży. Przepisy, polityka UE i rząd Polski wspierają technologię NataLab.

Cel


✓ Wejście na rynek jako generalny wykonawca wiodących instalacji przemysłowych do oczyszczania LZO, z możliwością odzysku energii termicznej, i szybkie zajęcie czołowej pozycji na rynku.
✓ Wykorzystanie własnego know-how dla najbardziej marżowych części oferowanej technologii (outsourcing dla pozostałych).
✓ Wyjście z ofertą poza granice Polski.
Finansowanie wdrożeń z wykorzystaniem m.in. funduszy UE.
✓ Dalsze prace b+r, rozszerzenie oferty produktów dla ochrony środowiska i gospodarki obiegu zamkniętego.

Wiarygodność


✓ Doświadczony lojalny zespół inżynierów i managerów.
✓ Realizacja projektu 5 mln zł z dofinansowaniem z UE.
✓ 3 rundy finansowania venture capital i anioła biznesu z Cobin Angels.
✓ Zwycięstwo w konkursie Start up Challenge Europejskiego Kongresu Gospodarczego, objęcie programem mentoringu InCredibles przez Sebastiana Kulczyka.
✓ W 3 lata od startu osiągnięto gotowość komercyjną.

Zespół


✓ Grupa managerska z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i inwestycjami zapewnia sprawne zarządzanie opera-cyjne NataLab i projektami wdrożeniowymi u klientów, odpowia-da za budowę strategii i za relacje zewnętrzne.
✓ Grupa inżynierska z wieloletnim doświadczeniem przemysłowym w katalizie, automatyce przemysłowej (wdrożenia wcześniejszej wersji technologii NataLab) i budowie maszyn zapewnia sprawne wdrożenia opisywanego tu rozwiązania, oraz dalszy jego rozwój.

Obecni inwestorzy

NataLab uzyskał wsparcie inwestorów venture capital Sarmatia Ventures oraz Tecra, specjalizujących się w inwestycjach w projekty technologiczne na wczesnym etapie rozwoju o globalnym potencjale wzrostu, oraz inwestora prywatnego z sieci Cobin. Pierwsza runda finansowania została dokonana w 2019 roku i efektywnie zrealizowaliśmy założone cele (a nawet więcej).

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w drugiej rundzie finansowania, to zapraszamy do kontaktu poprzez formularz na dole strony. Możesz spotkać się z nami w naszym biurze w Cambridge Innovation Center (budynek Varso, w centrum Warszawy).

FUNDUSZE UE 

Rozwijając projekty, korzystamy z różnych źródeł finansowania – zarówno dłużnego, jak i kapitałowego. W niektórych przypadkach, korzystamy także z możliwości, jakie oferują programy Funduszy Europejskich. Jeden z naszych projektów, dotyczący odzysku metali z odpadów elektronicznych, otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

 Projekt jest realizowany pod nazwą: „Laboratorium odzysku niskotemperaturowego wspomaganego katalitycznie”. Planowane efekty projektu, to m.in. utworzenie zintegrowanej instalacji do odzysku metali z odpadów elektronicznych, metodą zgazowania w środowisku pary wodnej, z katalitycznym oczyszczaniem gazów poprocesowych, działającej w sposób umożliwiający komercyjną implementację.

Tak działająca instalacja będzie nowością w skali globalnej.  

Rezultat projektu będzie mógł być wykorzystany w działalności gospodarczej bez żadnych dodatkowych urządzeń, jako samodzielna instalacja do odzysku metali. Po uzupełnieniu instalacji o wymiennik ciepła o odpowiedniej sprawności (dobór wymiennika, lub turbo ekspandera to odrębny projekt B+R, nie objęty dofinansowaniem UE) możliwe będzie dostarczanie energii cieplnej niesionej gazem poprocesowym do wymiennika ciepła, a dalej do generatora energii elektrycznej lub agregatu chłodu. 

W odzysku metali z odpadów wielowarstwowych szczególnie dobrze uwidocznione są korzyści z odwrócenia procesu: 

 • pozbycie się w pierwszej kolejności części organicznej (głównie plastiku), pozwala na minimalizację nakładu pracy, czasu i energii włożonych w odzysk: nie ma potrzeby mechanicznej (często manualnej!) separacji komponentów zużytego sprzętu elektronicznego,
 • niska temperatura procesu (poniżej 600°C) pozwala na zachowanie metali w stanie nadającym się do ponownego wykorzystania.

Z jednej strony, zużyty sprzęt elektroniczny może stanowić bogate źródło surowców: złota, srebra, palladu, platyny, kobaltu, miedzi. Z drugiej strony, nieprzetworzony, i pozostawiony na wysypiskach śmieci, stanowi wielkie niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia i dla środowiska. Według szacunków Environmental Protection Agency, (EPA, Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych), 70% toksycznych metali (takich jak: ołów, rtęć) znajdujących się na wysypiskach śmieci, pochodzi z komponentów zużytego sprzętu elektronicznego.  

Biorąc pod uwagę tak dużą wagę problemu, i tak duży potencjał korzyści, NataLab po zakończeniu trwających testów i optymalizacji procesu, przystąpi do komercjalizowania technologii: w pierwszej kolejności w Polsce, a następnie poza granicami kraju.  Obecnie jesteśmy na etapie prac optymalizujących działanie instalacji i prac optymalizujących proces odzysku metali z ZSEE. 

Wartość projektu: 4 905 977,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 932 818,00 zł

Adres dostaw do laboratorium

NataLab Sp. z o.o.
Oddział Staropolski Okręg Przemysłowy
27-200 Starachowice
ul. Mickiewicza 1a

Napisz do nas